Strona główna → Programy

Programy

Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w naszym przedszkolu oparta jest na następujących programach: 

 •    Program wychowania przedszkolnego "Nasze przedszkole", Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby - Żabińskiej, (program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym). Program stanowi opis sposobu realizacji celu wychowania przedszkolnego, zadań profilaktyczno-wychowawczych oraz efektów realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego- ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
  z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej. (Dz. U. poz. 356). Zawiera: szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne
  z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, 
  z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy w zależności od potrzeb
  i możliwości dzieci, metody prowadzenia analizy dojrzałości dziecka
  do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

 • Zestaw programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku
  w Przedszkolu Publicznym nr 13 w Radomiu w roku szkolnym 2021/2022

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RADA PEDAGOGICZNA PODNOSI KWALIFIKACJE ZAWODOWE PODCZAS SZKOLEŃ