Strona głównaRodzice → DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI PRZEDZKOLA PUBLICZNEGO NR 13 W RADOMIU

DEKLARACJA DOSTEPNOŚCI PRZEDZKOLA PUBLICZNEGO NR 13 W RADOMIU

Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu .

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-12-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w
całości, ograniczane są do minimum i osadzane są teksty bezpośrednio na stronie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np.
powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych
dokumentów WORD (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są
skanami dokumentów.
• Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków
• Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
• Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki
• Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
• Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
• Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
w całości.
• Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• wyróżnienie odnośników.
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Bator
 • E-mail: poczta@pp13.radom.pl
 • Telefon: 48/3699387

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

• Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie oraz
posiadającą na górze dzwonek odblokowujący blokadę furtki.
• Aby wejść do budynku należy pokonać 2 stopnie oraz otworzyć drzwi przy użyciu
domofonu.
• Budynek jest jednopoziomowy, nie posiada miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
• W budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W
budynku nie ma oznaczeń w Alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.